(1)
Danova, K. .; Malysheva, V. .; Rosokha, V. .; Glushenkova, I. .; Popovych, N. . Maintenance of Labor Resources As Fundamentals of Sustainable Manufacturing Development . EJSD 2020, 9, 432.