Danova, K. ., Malysheva, V. ., Rosokha, V. ., Glushenkova, I. ., & Popovych, N. . (2020). Maintenance of Labor Resources as Fundamentals of Sustainable Manufacturing Development . European Journal of Sustainable Development, 9(1), 432. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p432