DANOVA, K. .; MALYSHEVA, V. .; ROSOKHA, V. .; GLUSHENKOVA, I. .; POPOVYCH, N. . Maintenance of Labor Resources as Fundamentals of Sustainable Manufacturing Development . European Journal of Sustainable Development, v. 9, n. 1, p. 432, 1 Feb. 2020.