Shkurtaj, Gelanda. 2020. “Kanuns in Albania and Bloodfeud According to Kanun of Lekë Dukagjini”. European Journal of Sustainable Development 9 (1):442. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p442.