Shkurtaj, G. (2020) “Kanuns in Albania and Bloodfeud According to Kanun of Lekë Dukagjini”, European Journal of Sustainable Development, 9(1), p. 442. doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n1p442.