Danova, K. ., Malysheva, V. ., Rosokha, V. ., Glushenkova, I. . and Popovych, N. . (2020) “Maintenance of Labor Resources as Fundamentals of Sustainable Manufacturing Development ”, European Journal of Sustainable Development, 9(1), p. 432. doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n1p432.