[1]
G. Shkurtaj, “Kanuns in Albania and Bloodfeud According to Kanun of Lekë Dukagjini”, EJSD, vol. 9, no. 1, p. 442, Feb. 2020.