[1]
K. . Danova, V. . Malysheva, V. . Rosokha, I. . Glushenkova, and N. . Popovych, “Maintenance of Labor Resources as Fundamentals of Sustainable Manufacturing Development ”, EJSD, vol. 9, no. 1, p. 432, Feb. 2020.