Danova, K. ., V. . Malysheva, V. . Rosokha, I. . Glushenkova, and N. . Popovych. “Maintenance of Labor Resources As Fundamentals of Sustainable Manufacturing Development ”. European Journal of Sustainable Development, vol. 9, no. 1, Feb. 2020, p. 432, doi:10.14207/ejsd.2020.v9n1p432.